fbpx

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartłomiej Stempel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WARSZTAT ANALITYKA BARTŁOMIEJ STEMPEL w Kluczborku przy ul. Stefana Batorego nr 7 lok. 3. Można się ze mną skontaktować:

Dokonuję współadministrowania Twoich danych osobowych wraz z Michałem Stopką, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ABA CONSULTING MICHAŁ STOPKA w Warszawie przy ul. Rozłuckiej, 04-029 Warszawa, NIP: 7361450171. Współadministrowanie odbywa się na podstawie stosownej umowy, w której wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Postanowienia ww. umowy w zakresie, o którym mowa, mogą zostać udostępnione osobie, której dane przetwarzamy, na jej żądanie w siedzibie administratora lub elektronicznie na podany adres poczty elektronicznej.  

 

  1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

 

a) Newsletter

Zapisując się do usługi newsletter kursu Excel w Finansach, przekazujesz nam swój adres e-mail. Dodatkowo w celach ewidencyjnych możemy zbierać dane dotyczące zapisania się na usługę newsletter, m.in.: data, godzina czy numer IP urządzenia końcowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli wysyłać Ci informacje o prowadzonych przeze nas edycjach kursu Excel w Finansach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby komunikować się z osobami, które zapisały się na usługę newsletter, oraz prowadzić bezpośredni marketing własnych produktów i usług. Zapisując się na usługę newsletter wyrażasz także zgodę na otrzymywanie od nas informacji o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wycofania zgody, o której piszę powyżej, chyba że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, o czym piszę poniżej w punkcie e) poniżej. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać usunięte, jeżeli zwrócisz się do nas z żądaniem ich usunięcia, lub wówczas, gdy uzyskamy informację, że Twoje dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

b) Analityka i badania

Ciągle pracujemy nad polepszeniem świadczonych przez nas usług: dokonujemy bieżącej oceny finansowej prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, analizujemy potrzeby uczestników kursów i subskrybentów usługi newsletter oraz optymalizujemy nasze produkty i procesy biznesowe. Dodatkowo, w przypadku gdy nie zapiszesz się na organizowaną przez nas edycję kursu Excel w Finansach, będziemy chcieli poznać powód Twojej decyzji. Gdybyś jednak zdecydował się na udział w kursie, będziemy chcieli dowiedzieć się co Ci się w nim podobało, a co Twoim zdaniem należałoby zmienić. Powyższe działania mogą wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który mamy w tym, aby przeprowadzić badania analityczne i badania satysfakcji/potrzeb uczestników kursu i subskrybentów usługi newsletter. Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu niezbędnego do realizacji powyższych celów. W tym celu dążymy do tego, by po otrzymaniu od Ciebie informacji zwrotnej w ramach przeprowadzenia badania satysfakcji/potrzeb wszelkie dane identyfikujące były niezwłocznie zanonimizowane.

 

c) Kurs

W przypadku chęci wzięcia udziału w kursie Excel w Finansach potrzebujemy dodatkowych informacji, które umożliwią nam zawarcie z Tobą umowy, jej wykonanie czy prowadzenie rozliczeń finansowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w kursie Excel w Finansach będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, o czym piszę poniżej w punkcie e) poniżej.

 

d) Podatki i księgowość

Udział w kursie Finanse w Excelu wiąże się z wypełnieniem obowiązków prawnych, które na nas spoczywają w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych. W związku z powyższym, informujemy, że niektóre Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

e) Roszczenia

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO każdy z administratorów danych posiada tzw. prawnie uzasadniony interes przejawiający się w obronie przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, w szczególności związanych z zawartą umową i realizacją złożonego zamówienia. W takim wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie oraz zobowiązujemy do zachowania poufności.

Podane nam dane osobowe udostępniam również stale współpracującym podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystam w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przeze nas działań, np.:

W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie zawartych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na fakt, że korzystamy z poczty i ankiet Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać Twoje dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, np. gdy wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Informujemy jednak, że prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO oraz, że prawo do przenoszenia danych nie przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.

Jednocześnie informujemy, że zgodę na usługę newsletter w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszam do kontaktu na dane kontaktowe podane powyżej.

Ponadto wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Konsekwencja niepodania danych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, konsekwencje ich niepodania mogę być następujące:

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zamknij